Rus og psykisk lidelse

For den som opplever samtidig rus og psykisk lidelse kan det være vanskelig å forstå hvordan dette henger sammen og å se for seg hvordan bli frisk. Integrert behandling, å jobbe med rusavhengighet og psykiske lidelse samtidig, er ansett som den beste behandlingsmetoden.

Å falle mellom to stoler

Tidligere ble rusavhengighet behandlet innenfor rusomsorgen og psykiske lidelser ble behandlet i psykiatrien. For pasientene kunne det blir opplevd som «å falle mellom to stoler». Det var et krav om rusfrihet innenfor psykiatrien for å kunne få behandling der og rusomsorgen behandlet ikke de psykiske lidelsene.

Integrert behandling

Men vi vet nå at mange pasienter har behov for behandlingstiltak som ikke bare konsentrerer seg om enten rus – eller den psykiske lidelsen. Dette kommer til utrykk i behandlingstilbudene og måten de er lagt opp på.  Når du er i kontakt med både psykisk og somatisk sykehus skal rusinntak være et tema og innenfor rusbehandling skal den psykiske og somatiske helsen bli kartlagt.

Som en konsekvens av denne kunnskapen er det opprettet enheter for integrert behandling av rus og psykiske lidelser både innenfor psykiatrien og rusomsorgen. Dette gjelder både poliklinisk behandling og døgnbehandling.

Det kan virke overveldende å skulle motta integrert behandling, men de som jobber med dette, kan mye om hvordan rus og psykisk lidelse henger sammen, og for mange vil det oppleves som en lettelse å møte noen som forstår kompleksiteten i problematikken.

Spesialisert tilbud for ROP på Borgestadklinikken

Ved Borgestadklinikken har vi en egen døgnenhet for ROP- pasienter. Dette er et langtidstilbud med opphold inntil 12 måneder. Det er også mulig å få behandling i poliklinikken.

Nasjonal retningslinje

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Denne regulerer mye av samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og mellom spesialisthelsetjenestene.

Ønsker du mer informasjon?