Brukermedvirkning

Alliansen mellom pasient og behandler er avgjørende for at pasienten skal lykkes i å nå sine mål for behandlingen. Vi ønsker å møte alle pasienter med likeverd, respekt og forståelse.

Det sitter fire personer rundt et bord o g har en samtale. Mannen virker skeptisk, mens de andre lytter og ser på ham

Våre pasienter skal bli hørt og kunne medvirke i alle deler av sin behandling. Samarbeidet om behandlingen og pasientforløpet må etter samtykke fra pasienten også inkludere pårørende og samarbeidspartnere både i kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Målsetting

Pasienten skal tidlig i behandlingsforløpet sette mål for behandlingen sammen med behandler. Vi evaluerer sammen med pasienten jevnlig måloppnåelse, behov for justering og endringer.

Pasienten skal medvirke

Det er avgjørende for god kvalitet i behandlingen at pasienten medvirker til alle valg knyttet til egen behandling. Vi vil tilrettelegge for at pasienten så langt som mulig kan medvirke i valg av undersøkelses- og behandlingsmetoder og tiltak. Dette gjelder også utarbeidelse av en plan for behandlingen som er tilpasset pasientens behov.

God informasjon

Pasienten skal få god informasjon om drøftinger og vurderinger knyttet til egen behandling. Særlig for pasienter som er innlagt mot eget samtykke er det viktig med åpenhet, oversikt og kontroll over informasjonsflyt og beslutninger. Når pasienten etterspør det, legger vi til rette for innsyn i egen journal.

Evaluere og gi tilbakemelding

Pasientene bør få mulighet til å evaluere egen utvikling og nytte av behandlingen.Det styrker samarbeidet, sikrer individuell tilpasning og godt utbytte av behandlingen. Det samme gjelder opplevelse av samarbeidsforhold med enkeltbehandlere og institusjon.

På Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken) har vi som mål at alle pasienter får tilbud om å bruke tilbakemeldingsverktøy (feedback) bruk for evaluere og måle effekt og utbytte av behandlingen.