Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP)

Hvem passer dette tilbudet for?

Pasienter som får behandling i ROP-enheten i tillegg til å ha en ruslidelse har, eller det er mistanke om, en psykisk lidelse definert som «mindre alvorlig» i tillegg til rusavhengigheten.

Pasientene kan ha oppholdstid hos oss på inntil 12 måneder. Det innebærer at du må være innstilt på å leve og bo sammen med andre i ganske lang tid. Behandlingen vil blant annet innebære samtaler individuelt og i grupper, utredning og samarbeid med andre du har rundt deg.

Det er 11 plasser her og alle pasientene får egne rom, men må dele bad med en annen pasient.

Å behandle alle lidelsene samtidig

Vi gjennomfører integrert behandling, som betyr at vi behandler alle lidelsene samtidig. Etter hvert som virkningene av rusmidler slipper taket, vil symptombildet ofte endre seg. For noen betyr det at plager forsvinner, men man kan også erfare at nye symptomer dukker opp. Pasientene er hos oss i inntil ett år og det gir oss mulighet til å revurdere utredningen og eventuelt endre diagnoser hvis symptomene endrer seg som følge av langvarig rusfrihet.

Helhetlig behandling

I tillegg til at behandlingen skal være integrert skal den være helhetlig. Det innebærer at vi er opptatt av mange områder av livet ditt. Sammen med deg kartlegger hvordan du har det både i fht bolig, økonomi, nettverk, arbeid/skole eller annen aktivitet, fysisk helse, tannhelse, fritid, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Sammen avklarer vi hvilke områder det er viktig å ta tak i og hvordan vi best kan gjøre det. Mye av denne jobben innebærer å koble på rett instans innen hjelpeapparatet.

Utredning

Et viktig grunnlag for å tilrettelegge for god behandling er utredning. Vi har lang erfaring med å utrede både avhengighet og psykiske lidelser. En utredning innebærer bl.a. bruk av kartleggingsverktøy (ett spørreskjema), innhenting av opplysninger fra tidligere behandling, samtaler med pårørende og observasjoner under oppholdet hos oss. Dette gjør vi alltid i samarbeid med deg som pasient. Du vil hele veien bli tatt med på vurderinger av de funnene som gjøres og hvilke konklusjoner vi kommer frem til.

 • Kognitive tester

  I tillegg til utredning av avhengighet og psykisk lidelse, har vi også kompetanse til å gjennomføre kognitiv utredning. Det vil si at vi kan utrede hjernens funksjonsnivå. Dette trenger ikke å ende med konkrete diagnoser, men det kan forklare hvorfor man strever med å få til hverdagen. Dette kan gjelde funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, evnen til å organisere seg osv. For mange kan dette være oppklarende, og det kan bidra til å gjøre at hjelpetiltak og forventninger blir lagt på rett nivå.
 • Medikamentell behandling

  På bakgrunn av utredningene som blir gjort og tidligere diagnoser, setter vi i gang medikamentell behandling der det er behov for det. Ved å gjøre dette under innleggelsen har vi en unik mulighet til å registrere virkninger, bivirkninger og vurdere totalresultatet under rusfrihet.
 • Utredninger og viktighet av rusfrihet over tid

  Enkelte utredninger er avhengig av rusfrihet over tid, dette gjelder særlig kognitive tester. Hjernens funksjonsnivå blir endret når hjernen får være upåvirket av rusmidler over tid. Inntak av rusmidler vil derfor få konsekvenser for mulighetene vi har til utredning. I enkelte perioder kan det derfor hende at vi vil anbefale deg å ikke dra på treningspermisjon.

Innholdet i behandlingen

 • Individuelle samtaler

  Dette er samtaler du har med din behandler. Her snakker dere om din situasjon og det som omhandler deg og behandlingen. Både kartlegging, utredning og psykoterapeutisk behandling kan foregå i disse samtalene. Våre behandlere har utdanning og stillingsbetegnelse som lege i spesialisering, psykiater (overlege), psykolog og psykologspesialist.
 • Miljøterapi

  Miljøterapi gir struktur og rammer for dagen. Miljøterapeutene skal hjelpe den enkelte til å delta i fellesskapet. Vi bruker daglige situasjoner til å trene på ulike ferdigheter. Eksempler på dette kan være å innarbeide en normal døgnrytme, ivareta personlig hygiene, holde orden på rom eller leilighet og å ha et normalt kosthold. Mestring av oppgaver og ansvar tilpasset eget funksjonsnivå bedrer mulighetene for å få godt utbytte av behandlingen. Miljøterapi innebærer også å hjelpe til med å mestre problemfylte situasjoner, respektere grunnleggende regler og normer i fellesskapet, og å utvikle positive relasjoner til medpasienter og personal.
 • Legevisitt

  Vi har legevisitt en gang pr uke. Der kan du ta opp helsemessige spørsmål som du vanligvis ville tatt med fastlegen. Det er alltid lege på vakt på klinikken, så dersom det oppstår noe akutt, får du den hjelpen du trenger. ROP-enheten har det formelle behandlingsansvaret under innleggelsen – også for kroppslige sykdommer og behandling, men vi samarbeider regelmessig med fastlegen som blir invitert til samarbeidsmøter.
 • Fysisk trening

  Fysisk trening er en viktig del av vårt behandlingstilbud. Forskning viser at pasienter med rus og psykiske lidelser har en dårligere fysisk helse enn det som er vanlig. Videre vet vi at det er stor helsegevinst å komme i bedre form. Vi prioriterer derfor å bruke tid og ressurser på trening i behandlingen fordi det vil ha positiv helseeffekt. Klinikken har et eget aktivitetsteam som har ansvar for dette tilbudet. Aktivitetsteamet gjennomfører tester for å måle fremgang og de tilrettelegger slik at den enkelte skal kunne yte etter evne.
 • Selvhjelpsgrupper

  Vi oppfordrer alle til å benytte seg av selvhjelpsgrupper. I Grenland er det flere organisasjoner som driver med dette. Ut fra erfaring vet vi at det å starte opp mens man er i behandling er en viktig faktor for at man skal benytte seg av dette tilbudet etter behandlingsoppholdet.
 • Aktiviteter utenfor institusjonen

  Det er kort vei til Skagerak arena og Odds gatelag i fotball. Dette er en aktivitet som mange har stor glede av. Erfaringen man får ved å delta på gatelaget, kan man ta med seg og starte opp i et gatelag på hjemplassen. For de som bor i området og som skal ut i aktiviteter etter behandling, legger vi til rette for å starte mens man er innlagt. Dette gjelder både gatelag og andre aktiviteter.
 • Treningspermisjon

  Treningspermisjon er en viktig del av behandlingen. For de fleste innebærer dette at man drar hjem til egen bolig eller familie. Vi vil som regel anbefale deg å være mest mulig på klinikken i starten av oppholdet. Mot slutten av oppholdet vil vi anbefale deg å være mer hjemme for å få til en gradvis overgang ut igjen.
 • Samarbeid med pårørende

  Vi undersøker alltid om pasienter som kommer inn til enheten har barn. Dette gjør vi fordi vi har ansvar for å undersøke om barna er godt ivaretatt. Barna kan komme til samtale og omvisning. Mange barn har ofte tanker om hvordan det er å være innlagt og da er det til stor hjelp å få se hvordan det er her, stille spørsmål og få informasjon. Vi ønsker også å delta i samtaler med barn, slik at vi kan hjelpe dem til å forstå mer hva det vil si å være avhengig av rusmidler og ha en psykisk lidelse. Vi samarbeider alltid med deg som foreldre og omsorgspersonene om dette. Når det gjelder øvrig pårørende så er det du som definerer hvem det skal være. Det er som regel nyttig å involvere pårørende i behandlingen da de kan lære mer om hvordan de best mulig kan hjelpe deg. Alt samarbeid med pårørende foregår etter avtale med deg som pasient.
 • Brukerstyrt plass

  Behandlingsoppholdet hos oss er inntil 12 måneder. I tillegg kan du få tilbud om kontrakt på brukerstyrt plass i inntil 1 år. Brukerstyrt plass betyr at du selv kan be om innleggelse i inntil 10 dager, 4 ganger i kontraktsperioden. Formålet er å kunne komme tilbake til klinikken for å forebygge rusinntak.

Behandling i grupper

 • Rusmestringsgruppe

  Dette er en samtalegruppe der ulike temaer tas opp, men temaer knuttet til rus og mestring av rusfrihet er ofte hovedtema. Gruppen ledes av psykiater og vernepleier. Begge har lang erfaring på feltet.
 • Recovery gruppe

  Gruppen ledes av erfaringskonsulent og miljøterapeut. Aktuelle tema er hva som skjer i avdelingen, hva du/dere er opptatt av, eller erfaringskonsulenten tar opp tema hun mener er viktige i bedringsarbeidet.
 • Basisgruppe

  Denne gruppen deltar du i ved oppstart av behandlingen. Her er temaene lagt opp etter hvilke utfordringer det kan være å være i behandling. Målet er å bidra til å gjøre oppholdet best mulig for deg. Gruppen ledes av psykolog og psykologspesialist. Man deltar i basisgruppen i første del av behandlingen og går senere over i ut-gruppen.
 • Ut-gruppe

  Her jobber vi med hva som er viktig etter oppholdet på enheten, og målet er å tilføre kunnskap og øke ferdigheter innenfor viktige livsområder. Gruppen ledes av forløpskoordinator, vernepleier og erfaringskonsulent.

Pakkeforløp

Behandlingen skjer i henhold bestemmelser i pakkeforløp i psykisk helse og rus. Målsetting er blant annet økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.

Soning under behandling

Det er mulig å gjennomføre soning etter straffegjennomføringslovens § 12 hos oss. I tillegg har vi mulighet til å benytte oss av helse- og omsorgstjenestelovens § 10-4. Dette innebærer at vi ved oppstart av behandlingen kan stille krav til at du som pasient, inngår avtale om at vi kan holde deg tilbake dersom du ønsker å forlate klinikken. Dette egner seg særlig i de tilfellene der pasienten, eller støtteapparatet, er redd for at man plutselig skriver seg ut i oppstartsfasen.

Noen bildeglimt

Her holder vi til