Pårørende

Som pårørende til våre pasienter har du rett på informasjon dersom pasienten har oppført deg som sin pårørende, og har gitt samtykke til at vi kan gi informasjon til deg.

De nære pårørendes situasjon blir tatt opp med pasientene våre, og vi ønsker å invitere pårørende til samtaler hos oss.

Flere avdelinger har også informasjonskvelder eller andre arrangement for pårørende og pasienter.

Psykolog Oddvar Jordheim Tyssen fra Blå Kors Poliklinikk Oslo gir noen gode råd til pårørende til spillavhengige.

Trenger du hjelp for egen del?

Foreldre, partner, søsken til noen med misbruk aller avhengighet til rus eller spill? Dersom din rolle som pårørende har ført til vansker som trenger behandling i spesialisthelsetjenesten tilbyr vi individuelle samtaler med fagperson hos oss. Det er også gode lavterskeltilbud i kommunene som vi kan anbefale dersom spesialisthelsetjenesten ikke er rette stedet for deg.

Samtaletilbudet ROM er et gratis kveldsarrangement der de pårørende møter andre i samme situasjon til samtale og erfaringsutveksling. Det er også fagpersoner tilstede som deltar i samtalene.

Barn som pårørende

Det er viktig å være klar over at et rusproblem/spilleproblem kan påvirke barna i familien og deres hverdag, tanker og følelser mer enn vi voksne tror. Derfor er det så viktig å snakke med barna! Barn og unge som er pårørende trenger informasjon, og få vite at de kan snakke med noen om det som er vanskelig. Det skaper trygghet.

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har- eller vokser opp- i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.