Forebygging

Det er ingen selvfølge å ha en god oppvekst

Hva er forebygging?

Forebygging er et forsøk på å unngå eller begrense en uønsket utvikling på generelt grunnelag. Uansett om målet er å forebygge rus, vold, utenforskap, avhengighetsproblematikk, kriminalitet eller psykisk uhelse.

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak og inkludering, spesielt rettet mot barn og unge, behandling og oppfølging etter behandling.

I forebyggende arbeid er det viktig å gripe inn tidlig – helst før problemer oppstår. På den måten kan forebygging gi stor gevinst, både for den enkelte, for pårørende, og i et helse- og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Innsats før barnet fyller 10 år viser seg å ha størst effekt. Det betyr at vi må satse enda mer på de minste om vi skal klare å forebygge i tide.

All forebygging, uansett problem, handler om sunn og trygg utvikling for barn.

FN/WHO (2018)

Hvorfor er forebygging viktig?

Forebygging er viktig av flere grunner:

Reduserer byrden på helsevesenet

Forebygging bidrar til å redusere antall sykdommer og helseproblemer, noe som igjen minimerer belastningen på helsevesenet. Dette frigjør ressurser som kan brukes mer effektivt på andre helseutfordringer.

Forbedrer livskvaliteten

Ved å hindre sykdom og helseproblemer før de oppstår, vil dette forbedre generell livskvalitet for enkeltpersoner, pårørende og samfunnet som helhet.

Økonomiske fordeler

Forebygging kan være økonomisk lønnsomt på lang sikt. Å investere i tiltak kan redusere kostnadene knyttet til behandling og rehabilitering senere.

Fokuserer på årsakene

Forebygging retter seg ofte mot årsakene til helseproblemer, som dårlige vaner, usunn livsstil eller miljøfaktorer. Dette gir en mer helhetlig tilnærming til helse.

Øker produktiviteten

Et friskt samfunn er mer produktivt. Ved å redusere sykdom og helseproblemer, kan forebygging bidra til å opprettholde en arbeidsstyrke som er mer kapabel og effektiv.

Støtter bærekraft

Forebygging kan også bidra til å støtte bærekraftige samfunn ved å redusere belastningen på miljøet, for eksempel ved å redusere behovet for ressurskrevende helsetjenester.

Fremmer bevissthet og utdanning

Forebyggende tiltak innebærer ofte informasjon og utdanning om sunne vaner og livsstiler. Dette øker bevisstheten og gir folk verktøyene de trenger for å ta ansvar for sin egen helse.

Samlet sett er forebygging en investering i samfunnets velvære, som bidrar til å skape sunnere, mer bærekraftige og robust samfunn.

Målet med forebygging er et samfunn hvor flest mulig barn og ungdom, men også voksne og eldre, opplever en trygg tilværelse med omsorgsfulle støttepersoner.

Universell forebygging har stor effekt

Når man vurderer prioriteringene mellom spesifikke tiltak rettet mot risikogrupper og generelle tiltak rettet mot hele befolkningen, oppstår et paradoks. Tiltak rettet mot lavrisikogrupper kan ha større samlet effekt enn tiltak mot høyrisikogrupper. Selv om effekten på enkeltpersoner i lavrisikogruppen er liten, kan den totale endringen være større enn effekten av målrettede tiltak mot færre personer. Dette forebyggingsparadokset viser at universelle strategier som når hele befolkningen ofte er mer effektive fra et folkehelseperspektiv.

Dersom vi lykkes med å påvirke befolkningen i en positiv retning, vil dette ha særlig betydning for:

 1. De vi ikke vet at strever.
  • Det er mange mennesker som skjuler sine utfordringer eller ikke er tydelige mottakere av støtte. Ved å bevege hele befolkningen i en positiv retning, øker sjansen for å nå ut til disse personene, selv om deres spesifikke behov ikke er kjent.
 2. De vi sliter å nå frem til.
  • Noen personer kan være vanskelige å nå ut til på grunn av ulike barrierer, enten det er sosiale, økonomiske eller andre hindringer. En generell positiv påvirkning i samfunnet kan bidra til å overvinne disse utfordringene og gjøre det lettere å nå ut til de som tidligere har vært vanskelig å nå.

Det er viktig å merke seg at forebygging ofte krever en helhetlig og langsiktig tilnærming, og at resultatene kan variere avhengig av implementeringen og engasjementet fra samfunnet og individene som er involvert.

Fakta om forebygging i Skandinavia

I Skandinavia har vi kommet langt med gode forebyggende tiltak. Skandinavia har halvparten så mye psykiske lidelser som andre land.

Årsakene til dette er mest sannsynlig:

 • Kvaliteten og bruken av barnehagene
 • Nærskolen
 • Helse- og andre lavterskeltilbud er gratis

Kilde: Moffitt


Hva er rusforebygging?

Rusforebygging handler om å redusere sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk. Hvor flere lever rusfrie liv og færre opplever at en av deres nærmeste blir avhengige av rus eller pengespill.

Dette handler først og fremst om sunn og trygg utvikling hos barn og unge. Derfor er både foresatte, skoler og sosialmyndigheter viktig i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.

Hensikten er å hjelpe mennesker, spesielt unge, med å unngå eller forsinke bruk av rusmidler, samt å hindre skadelig bruk eller avhengighet dersom de allerede har begynt. Det er billigere å bruke ressurser på å forebygge at noen utvikler rusproblemer, enn å behandle rusmisbruk i ettertid.

Island satset på tiltak for alle – og fikk nedgang i rusbruk blant unge

I Norge snakker vi ofte om «Islandsmodellen» når vi snakker om rusforebygging på universelt nivå. Essensen i Islandsmodellen handler om å samle alle aktører som har interesse i et lokalsamfunn til å gå sammen om å bygge gode helsefremmende lokalmiljøer.

Vi refererer ofte til tre nivåer for rusforebygging fordi det hjelper oss å organisere måtene vi prøver å hindre at folk bruker rusmidler på. Individer påvirkes av et komplekst samspill mellom individuelle, familiemessige og samfunnsmessige faktorer. Ved å jobbe på alle disse nivåene, sikrer man en helhetlig tilnærming som tar hensyn til alle de ulike påvirkningsfaktorene.

Det er kostbart å ikke satse på forebygging

Eksempelvis koster alkoholkonsumet vårt i Norge:

80 – 100
milliarder

Årlig kostnad i Norge

9 – 19
milliarder

Årlig kostnad for pårørende

Les mer om kostnaden for samfunnet fra rapporten.

Det eksisterer et rusproblem når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien og/eller belaster og forstyrrer de følelsesmessige båndene mellom mennesker.

Frid Hansen, 1994

Risikofaktorer

Forskning har identifisert flere risikofaktorer som kan ha betydelig skadelig innvirkning på barn. Noen av de mest påvirkende risikofaktorene inkluderer:

 1. Skadelige omsorgsformer.
  • Mangel på kjærlig og støttende omsorg kan være svært skadelig for et barns utvikling.
 2. Alvorlige krenkelser.
  • Fysiske eller følelsesmessige overgrep og mishandling kan ha alvorlige konsekvenser for barnets mentale og emosjonelle helse.
 3. Emosjonell utilgjengelighet/fjernhet hos foresatte.
  • Manglende følelsesmessig tilgjengelighet fra omsorgspersonene kan påvirke barnets evne til å utvikle sunne følelsesmessige bånd.
 4. Rusmiddelbruk i familien.
  • Barn som vokser opp i hjem der det er rusmiddelproblemer, står overfor økt risiko for negative konsekvenser.
 5. Alvorlige former for psykiske lidelser hos omsorgspersoner.
  • Foreldre eller omsorgspersoner med alvorlige psykiske lidelser kan påvirke barnas trivsel og utvikling.
 6. Utviklingsvansker som ikke blir forstått og hjulpet.
  • Uoppdaget eller ubehandlet utviklingsvansker kan føre til utfordringer i barnets fysiske, kognitive eller sosiale utvikling.
 7. Skadelig psykososialt miljø i barnehage og skole.
  • Ustøttende eller negativt sosialt miljø påvirker barnets trivsel og læring.
 8. Levekårsutfordringer:
  • Mangler i boligforhold, økonomiske vanskeligheter og stressende livsforhold kan påvirke barnets vekst og utvikling.

Disse risikofaktorene, spesielt når de opptrer i kombinasjon, øker sannsynligheten for at barnet kan oppleve vanskeligheter, inkludert rusmiddelbruk, utenforskap og senere livsproblemer. Forebyggende tiltak kan redusere ikke bare rusproblemer, men også risikabel seksuell atferd, frafall i skolen, kriminalitet, depresjon og selvmord.

Kilde: Kvello, 2023

Dårlig psykisk helse øker risiko for rusproblemer


135 000 barn i Norge påvirkes negativt av sine foreldres alkoholmisbruk og dårlige psykiske helse, og dette øker sannsynligheten for at disse barna selv vil stå overfor rusrelaterte problemer senere i livet.

Beklageligvis viser trender at dagens foreldre og besteforeldre drikker mer enn tilsvarende aldersgrupper gjorde tidligere. Dette indikerer at utfordringen knyttet til alkoholmisbruk i familier sannsynligvis vil vedvare og muligens øke, med mindre kunnskapsbaserte tiltak implementeres på ulike områder.

Ytterligere ser vi blant ungdom en tydelig økning i bruken av rusmidler når de går fra ungdomsskolen og over til den videregående skolen. Samtidig er det dokumentert at ungdom som sliter psykisk, i betydelig større grad enn andre, har erfaring med rusmidler. Frafall, spesielt i den videregående skolen, er en velkjent problematikk, der forhold utenfor skolen, som sårbare familieforhold og individuelle rusutfordringer, spiller en betydelig rolle. På dette området er tidlig intervensjon og forebygging helt nødvendig for å adressere disse komplekse utfordringene.

Opplevelse av utenforskap kan øke den enkeltes sårbarhet for psykisk uhelse og problematisk rusbruk senere i livet.

Beskyttelsesfaktorer


De viktigste beskyttelsesfaktorene innen rusforebygging er faktorer som bidrar til å redusere sårbarheten for rusbruk og annen risikoatferd. Her er noen av de viktigste beskyttelsesfaktorene for rusforebygging:

 1. Psykologisk og følelsesmessig velvære.
  • Et godt psykologisk og følelsesmessig helsegrunnlag kan hjelpe en person med å håndtere stress og utfordringer uten å ty til rusmidler.
 2. Personlig og sosial kompetanse.
  • Evnen til å håndtere mellommenneskelige relasjoner, løse konflikter og ha positiv sosial påvirkning bidrar til å forebygge rusproblemer.
 3. En sterk tilknytning til omsorgsfulle foreldre.
  • Sterke bånd til kjærlige og støttende foreldre gir en viktig støtte for å motstå fristelser knyttet til rusbruk.
 4. God tilknytning til skoler og lokalsamfunn.
  • Positive forhold til skole og lokalsamfunn gir strukturer og ressurser som styrker en sunn utvikling.
 5. Aldersadekvat fungering på ulike kompetanseområder.
  • Å utvikle ferdigheter på riktig alder og nivå (kognitiv, atferdsmessig, emosjonell, sosial og motorisk) er avgjørende for å bygge beskyttelse.
 6. En venn og tilhørighet til et sosialt fellesskap.
  • Å ha gode vennskap og følelsen av tilhørighet til et positivt sosialt miljø er viktige beskyttelsesfaktorer.
 7. Interesse for noe før 8 år.
  • Å hjelpe barn med å finne interesser og aktiviteter før 8 års alder kan bidra til å utvikle en følelse av mestring og tilhørighet.
 8. Sosial tilpasning og aksept i barnehage og skole.
  • Å tilpasse seg godt til sosiale miljøer og ha god aksept i barnehage og skole fremmer positiv utvikling.
 9. Jobb og sosialt nettverk for foreldrene.
  • Foreldrenes økonomiske stabilitet og positive sosiale nettverk er viktige faktorer som påvirker barnets oppvekstmiljø.
 10. Positivt selvbilde innen 10-års alder.
  • Å utvikle et positivt selvbilde tidlig i livet er en viktig beskyttelsesfaktor.

Foreldreskap og tilknytning til skolen er faktorer som både kan utgjøre sårbarheter, men også bidra til motstandskraft (resiliens) i barn og unges oppvekst. Disse elementene har blitt identifisert som spesielt innflytelsesrike, da de spiller en betydelig rolle i å forme og påvirke barnets utvikling og mestringsevner. En positiv tilknytning til foreldrene og et støttende skolemiljø kan bidra til å styrke barnets evne til å håndtere utfordringer og vanskeligheter, samtidig som negative opplevelser innenfor disse områdene kan utgjøre potensielle sårbarheter som påvirker barnets trivsel og utvikling negativt.

Kilde: FNs internasjonale standard for rusforebygging, Campello, 2023 og Kvello 2023

En sterk tilknytning til omsorgsfulle foreldre et en av de viktigste beskyttelsesfaktorene til å gjøre unge mindre sårbare for rusbruk og annen risikoadferd.
Ønsker du å bidra til et mer inkluderende samfunn?

Blå Kors sitt rusforebyggende arbeid

Rus utgjør en av våre mest betydningsfulle samfunnsutfordringer, og gjennom over hundre års engasjement har Blå Kors spilt en viktig rolle i å bistå enkeltpersoner som er berørt, enten direkte eller indirekte.

Blå Kors jobber rusforebyggende for barn, unge og familie. Her er noen av våre forebyggende tilbud:

Blå Kors ønsker å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår gjennom å lage gode omsorgsbaser for barna, styrke foreldrekompetansen, ivareta barns rettigheter og fremme vekst og utvikling.

Slik jobber Blå Kors helhetlig med rusforebygging

Samlet sett jobber Blå Kors med en helhetlig tilnærming som adresserer forskjellige aspekter av barn og unges liv for å fremme rusforebygging og trivsel. De viktigste fokusområdene våre innen forebygging er:

 1. Beskyttelsesfaktorer og resiliens
  • Blå Kors fokuserer på å styrke beskyttelsesfaktorer som psykologisk velvære, sosial kompetanse, og tilknytning til omsorgsfulle foreldre. Dette bidrar til å øke resiliensen hos barn og unge, slik at de bedre kan håndtere utfordringer og stress.
 2. Tidlig intervensjon
  • Blå Kors legger vekt på tidlig intervensjon for å forhindre eller begrense negative konsekvenser. Dette innebærer å identifisere og adressere potensielle risikofaktorer tidlig i barn og unges liv. Blant annet gjennom tilbud for gravide med rusproblemer.
 3. Familiestøttende tiltak
  • Gjennom tilbud som Blå Kors barnas stasjon tilbyr Blå Kors støttende tiltak for familier og pårørende. Dette inkluderer gratis familiestøtte for barn, ungdom og gravide.
 4. Ferietilbud
  • Blå Kors arrangerer rusfrie ferietilbud for familier som kan være berørt av rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lavinntekt. Dette gir familier muligheten til positive og avslappende ferieopplevelser. Vårt mål er at alle barn og deres familier skal ha mulighet til gode og gøyale ferier på flotte feriesteder i Norge
 5. Utdanning og opplysning
  • Blå Kors bidrar til å øke kunnskapen om rus- og spillproblematikk gjennom utdannings- og opplysningsinitiativer. Dette kan inkludere informasjon om risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og tidlige tegn på problemer. I Blå Kors sin ressursbank kan du finne verktøy og ressurser for deg som jobber med foreldre, barn og unge.
 6. Styrking av lokalsamfunn
  • Blå Kors jobber for å styrke lokalsamfunn ved å samle aktører som er interessert i å bygge helsefremmende miljøer. Dette reflekterer til en viss grad «Islandsmodellen» som fokuserer på å involvere hele samfunnet i forebyggende tiltak.
  • Blå Kors sine videregående skoler er ekstra tilrettelagt for å ivareta den enkelte elev. Vi gjør vårt beste for at elevene skal trives, lære og ha det godt på skolen.
 7. Bruk av forskning og evidens
  • Arbeidet til Blå Kors er basert på forskning, inkludert resiliensforskning og Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Dette sikrer at tiltakene er forankret i evidensbasert kunnskap.
 8. Gratis støttetilbud for ungdom
  • Blå Kors kompasset gir gratis råd, veiledning og terapi for personer mellom 13 og 35 år som har vokst opp med foreldre eller søsken med alkohol- eller rusproblemer.
  • Blå Kors chatsenter er et tilbud der ungdom mellom 9-19 kan chatte med en trygg voksenom mobbing, vanskelige tanker og vonde følelser. Tjenestene er gratis og helt anonyme.

Internasjonale anbefalinger for tidlig innsats

Den helhetlig kunnskapen om rusforebygging kommer klart frem i i FN og Verdens helseorganisasjon sin rapport om internasjonale standarder for virksomme (rus)forebyggende strategier (2023).

Viktige forebyggende tiltak for tidlig intervensjon

 • Gravide og nyfødte

  1.Hjemmebesøksprogrammer til gravide og nybakte mødre som lever i vanskelige omstendigheter

  2.Oppfølging av gravide kvinner (spesielt alkohol og rus)

 • Tidlig barndom 2-5 år

  1.Høykvalitetsbarnehager 2-5 år (early childhood education programmes) som støtter sosial og kognitiv utvikling

  2.Foreldreveiledningsprogrammer som trener foreldreferdigheter. Dette er programmer som styrker familiebånd, tilknytning, støtter en aktiv foreldrestil, viser hvordan sette positive og støttende grenser, og hvordan foreldrene kan være en god rollemodell for sitt barn.

 • Foreldreveiledning

  Det bør gis ekstra veiledning til utsatte grupper:

  a.Spesielt til foreldre som har barn som ofte er syke eller i risiko

  b.Spesielt til mødre som er deprimerte, har mentale vansker eller strever med rus

  c.Veiledning rettet mot foreldre med barn med spesielle behov, som utviklingsforstyrrelser, inkludert lærevansker og vansker i autismespekteret

 • Mellomtrinnet 6-10 år

  For skolebarn er det disse fire faktorene som virker mest forebyggende. Det handler om tiltak i skolen, om å trene sosiale ferdigheter, bygge godt klassemiljø, jobbe med skolenærvær, og om psykiske helsetilbud.

  Fritidsaktiviteter står ikke på listen over dokumenterte forebyggende tiltak. Dette er fordi forskning viser at slike tiltak kan slå begge veier: De kan virke forebyggende, men de kan også virke rekrutterende til rus. Vi vet at alkohol og fotball for noen hører sammen. Vi må derfor gjøre som Island; jobbe aktivt med kulturen rundt idretten for at den skal virke rusforebyggende:

  1.Programmer for personlig og sosial ferdighetstrening i skolen. Programmene fremmer et spekter av personlige, emosjonelle og sosiale ferdigheter. Programmene går over tid og er interaktive.

  2.Programmer som fremmer godt klassemiljø og klasseledelse.

  3.Arbeid med skolenærvær (rutiner, oppfølging, strategier)

  4.Tidlig oppdagelse og hjelp ved psykiske helseutfordringer hos barn og unge


En god barndom varer livet ut

I forebyggingsarbeidet må personer og institusjoner som er med på å forme livene våre samarbeide. Viktigst av alt er å skape trygge oppvekstmiljøer for barn og unge. En god og trygg barndom varer livet ut, og barn som har hatt en trygg oppvekst stiller ofte sterkere når de står overfor vanskelige valg og avgjørelser senere i livet.

Slik kan vi forebygge

De viktigste forebyggingsarenaene er:

 • I hjemmet

  Tidlig sosialt samspill mellom barn og foreldre er viktig for barnets utvikling. Redusert tilgjengelighet og avbrutt kontakt som følge av rus- eller skjermbruk kan skape stress hos barnet og forstyrre relasjonen.

  Foreldres alkoholbruk oppleves ofte som ubehagelig for barn lenge før (mamma eller pappa) den voksne blir diagnostisert med et alkoholproblem. Statistikk fra samtaletilbudet Blå Kors Kompasset viser at flertallet av de som i voksen alder tar kontakt for å få støtte på grunn av foreldrenes alkoholbruk i oppveksten, har foreldre som aldri har søkt hjelp for sine rusproblemer. Med andre ord: Mange opplever at foresattes alkoholbruk kan være ekkel og ubehagelig, selv om de i egne – og kanskje andres øyne- er «normaldrikkere».

  Foresatte som drikker for mye alkohol, bidrar også til en fuktig drikkekultur hos sine egne barn og ungdommer. Omsorgspersoner bør derfor tenke gjennom eget alkoholforbruk, og være gode rollemodeller for sine barn og unge.

 • I skole

  Alle barn kommer i kontakt med barnehage- og skoleapparatet.

  Skolehelsetjenesten er viktig for å kunne hjelpe unge som har rusproblemer selv eller i familien. Frafall fra skole må også sees i sammenheng med situasjon hjemme, og det er viktig at kommunale myndigheter tilrettelegger for et godt samarbeid mellom skole, barnehage og hjem.  

  Ungdommen ønsker mer og bedre rusundervisning

  Det er satt av lite tid til rusundervisning på lærerplanen, og det kan være vanskelig å finne ut av hvordan man skal legge opp undervisningen. Du som er lærer, kan gjerne benytte Blå Kors sitt materiell.

   

  Tips til deg som skal undervise om rus og rusmidler:

   • Lytt til elevene og deres spørsmål

   • Diskuter med åpent sinn

   • Gi korrekt informasjon

 • I barnehage

  Det er essensielt at barnehagepersonell og lærere tør å snakke med foreldre om alkohol i hjemmet og å skape trygge og forutsigbare oppvekstkår. Barnehager bør utarbeide en mal for hvordan man tar opp alkohol som tema i foreldresamtaler og på foreldremøter.

  Tips til deg som skal ha inntakssamtale i barnehage/ utviklingssamtale med foreldre

   • Våg å spørre om alkoholbruk i hjemmet

   • Vær åpen for det som blir sagt

  • Allier deg med for eksempel helsesykepleier dersom du mistenker at samtalen kan avdekke forhold som bør rapporteres videre
 • I ditt nærmiljø

  Om du ønsker å engasjere deg i lokalmiljøet ditt, er det mange ting du kan gjøre – avhengig av alderen din og hvilke interesser du har.

  Ungdom kan engasjere seg i ungdomsråd eller utvalg i kommunen eller melde seg inn i en organisasjon eller forening som jobber for det en er interessert i.

  Forebyggende tiltak for kommuner og bydeler

   • Sosialpolitiske virkemidler: Utenforskap og fattigdom er et resultat av politikk

   • Leksehjelp og skolemat

   • Gjennomføre en boligpolitikk som hindrer trangboddhet

   • Gratis fritidsaktiviteter for de med behov

   • Muligheter til å låne sportsutstyr gratis

   • Gratis inngang på kulturelle tilbud/ kino med jevne mellomrom

   • Åpne biblioteker

   • Svømmehaller med vann i bassengene og fornuftige inngangspriser

   • Helsesykepleiere, kjentmann og nok sosiallærere med åpen dør og lav terskel

   • Frivillige som kan følge til og fra aktiviteter

   • Ferietilbud

   • God kollektivtransport og mulighet til å bruke skolebusskort til fritidsaktiviteter

   • Trygghetsskapende tiltak som lys langs gangveier, natteravner osv

   

  Voksne kan starte eller lede fritidsklubber, være oppmann på fotballaget, tilby seg å kjøre til og fra aktiviteter. Man kan starte leksehjelp, jobbe for at svømmehallen skal være åpen, arrangere kurs i fotografering eller lage sitt eget innsektshotell. Bare fantasien setter grenser!

  Det som er viktig er å tenke at alle i kommunene skal ha et tilbud og et sted der de blir sett og møtt på egne premisser. Og om man vet om noen som har det litt tøft, kan man kjøpe en ekstra is på 17. mai, eller stille opp med en ekstra bursdagsgave når klassen har selskap. Slik kan også den som ikke har med noe, få noe å gi bort.

  Foreldre og foresatte oppfordres også til å ha felles regler og å snakke sammen om barnas hverdag, slik at alle kan føle seg inkludert.

Forskning viser at tenåringen drikker mindre og mer hensynsfullt når foreldrene setter klare regler om alkohol. Et godt råd er å snakke med barnet ditt om alkohol.
De siste årene har ungdommens rusbruk tatt seg opp. Samtidig savner ungdommen bedre undervisning om rus og rusmidler.

Pedagogiske ressurser og materiell til deg som jobber med barn og unge:

 • Alkoholbruk i hjemmet
  Få innsikt i hvordan barns helse kan fremmes ved økt bevissthet hos omsorgspersoner rundt deres holdninger knyttet til alkoholbruk.

 • Cannabis
  Få informasjon om hva cannabis er og farene knyttet til bruk.

 • Pedagogisk materiell
  Materiell til deg som jobber med barn, ungdom og foreldre. Få tilgang på kvalitetssikret materiell og kompetanseheving knyttet til rus- og spillforebygging.

 • Konfirmasjonsundervisning
  Ressurser til kirker og kristne organisasjoner som spiller en viktig forebyggende rolle for barn og unge i lokalsamfunnet.

Trenger du hjelp?

Spørsmål og svar

 • Hva er islandsmodellen?

  Islandsmodellen representerer en omfattende strategi for å takle grunnleggende strukturelle problemer i samfunnet, som igjen kan føre til personlige utfordringer, inkludert rusproblemer. Denne tilnærmingen er preget av en systematisk og helhetlig tilnærming, og den har solid politisk støtte samt aksept blant samfunnets medlemmer.

 • Hva er forebyggings- og behandlingsreformen?

  Regjeringen har kunngjort en omfattende endring i dagens ruspolitikk, og planlegger å gjennomføre en reform som fokuserer på både forebygging og behandling av rusproblemer. Reformen er nå i startfasen, med forventninger om å presentere resultatene i form av en stortingsmelding i løpet av 2024.

  Målet med reformen er todelt. For det første ønsker regjeringen å styrke forebyggingstiltakene for å redusere forekomsten av rusproblemer i samfunnet. Dette innebærer en intensivering av innsatsen for å forhindre at mennesker, spesielt unge, utvikler rusproblemer. For det andre søker regjeringen å forbedre behandlings- og oppfølgingsmulighetene for de som allerede opplever rusrelaterte utfordringer.

  En sentral del av målet er å være mer effektive i forebyggingen og tidlig identifisering av rusproblematikk. Spesiell vekt vil bli lagt på å tilby rask og effektiv hjelp, spesielt rettet mot unge mennesker som er i risiko for å utvikle slike problemer. Dette kan inkludere målrettede tiltak for å støtte unge mennesker i faresonen og gi dem den nødvendige hjelpen før problemene eskalerer.

  Reformen signaliserer en betydelig endring i tilnærmingen til rusproblematikk, med økt vektlegging av forebygging og tidlig intervensjon for å adressere utfordringene på et tidlig stadium. Det forventes at stortingsmeldingen i 2023 vil gi ytterligere innsikt i de konkrete tiltakene og retningslinjene som regjeringen planlegger å implementere som en del av denne omfattende reformen.

  Kilde: www.regjeringen.no

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stortingsmelding-om-forebyggings-og-behandlingsreform-pa-rusfeltet/id2905279/

 • Hva er forebyggingsparadokset?

  Når man vurderer prioriteringene mellom målrettede tiltak rettet mot spesifikke risikogrupper og mer generelle forebyggende tiltak rettet mot hele befolkningen, oppstår et potensielt paradoks. Dette paradokset innebærer at tiltak rettet mot grupper med lav risiko kan ha en samlet sett større effekt enn tiltak rettet mot grupper med høy risiko. Forklaringen ligger i at selv om effekten av tiltakene rettet mot mange individer kan være relativt liten, kan den samlede endringen være betydelig større enn effekten av målrettede tiltak mot få personer.

  Målet om å nå de som trenger det mest er naturligvis viktig. Imidlertid indikerer forebyggingsparadokset at det, fra et folkehelseperspektiv, ikke nødvendigvis er mer målretting som er den mest effektive tilnærmingen. Paradokset antyder at de største positive effektene på helhetstallene oppnås gjennom bredt rettede, universelle strategier som når ut til hele befolkningen.

  Kilde: forebygging.no/Helsedirektoratet

 • Hva er universell forebygging (eller grønt nivå)?

  Tiltak som rettes mot alle barn, unge og foresatte, og som styrker beskyttelsesfaktorer, utgjør en essensiell del av en helhetlig tilnærming til rusforebygging. Universelle forebyggende tiltak, som tar sikte på å nå hele befolkningen, viser seg å være mer effektive enn de som kun fokuserer på de i risikosonen for rusavhengighet. Derfor er det nødvendig å inkludere både universelle, befolkningsrettede og individuelle tiltak for å oppnå en vellykket forebyggingspolitikk.

  Den islandske forebyggingsmodellen understreker betydningen av universell forebygging som et grunnleggende fundament. Ofte kan miljømessige faktorer være årsaken til utvikling av problemer knyttet til rusbruk. En optimal tilnærming til forebygging av rusproblemer inkluderer omfattende, langsiktige universelle forebyggende tiltak. Målet med disse tiltakene er å forhindre eller forsinke starten av rusmiddelbruk blant nye brukere.

  Tidlig debut med rusmidler øker risikoen for å utvikle alvorlige alkoholproblemer senere i livet. Derfor er det avgjørende å investere i universelle forebyggende tiltak som har en bred rekkevidde og når ut til hele befolkningen, med det formål å redusere sannsynligheten for tidlig rusdebut og dermed minske risikoen for utvikling av alvorlige rusrelaterte problemer.

 • Hva er selektiv forebygging (eller gult nivå)?

  Tiltak rettet mot risikogrupper – barn og unge med forhøyet risiko, før symptomtrykket blir så stort at det påvirker barns utvikling.

  Selektiv forebygging er strategier og tiltak som rettes mot risikosituasjoner og risikogrupper som er mer utsatt enn andre for å utvikle en risikofull rusmiddelbruk og på sikt kanskje et rusproblem.

  Eksempler på risikogrupper innen selektiv nivå:

  • Barn i lavinntektsfamilier
  • Unge som er i fare for å ikke fullføre VGS
  • Barn med hjelpetiltak i barnevernet
  • Barn med foreldre med psykisk lidelse eller rusproblem
  • Barn diagnostisert med atferdsproblemer eller angst
  • Barn diagnostisert med atferdsvansker

  Kilde : KS Utenfor-regnskapet/Sintef

 • Hva er selektiv forebygging (eller rødt nivå)?

  Tiltak rettet mot individuelle barn, ungdom, foresatte med utfordringer som har påvirket barns utvikling negativt.

  Indikativ forebygging er strategier eller tiltak som rettes mot enkeltindivider hvor risikofaktorer eller rusproblemer allerede er observert eller opplevd.

 • Hvordan måle effekt av rusforebygging?

  em som mange som jobber med forebygging møter på er argumenter som peker på at forebygging er vanskelig å måle effekt av. Det kan ofte gå flere ti-år før man kanskje ser den totale effekten som forebygging kan ha. Vi kan allikevel spore endringer på mange barometre som er gode indikatorer underveis.

  Eksempler på sporing av endringer kan være å se på:

  • Reduserte sosiale utgifter
  • Økt trivsel i skolen
  • Lokale tall fra UngData

  Rusforebyggende arbeid bør rette seg mot det enkelte barn/ungdom, mot foreldre og mot alle som er involvert i barn og unges liv knyttet til et lokalt skolemiljø. Det inkluderer politikere, beslutningstakere, ansatte i barnehage og skole, skolefritidsordning, ansatte i helse- og sosialtjenestene og frivillige organisasjoner, i tillegg til foreldre, barn og unge.