Nytt poliklinisk behandlingstilbud for benzodiazepinavhengighet

Blå Kors Lade Behandlingssenter starter opp et spesialtilpasset poliklinisk/ambulant behandlingstilbud for pasienter med avhengighet av benzodiazepiner og/eller z-hypnotika.

Behandlingstilbudet opprettes fordi vi over tid har erfart at det eksisterende tilbudet er mangelfullt, og til dels oppleves som stigmatiserende av en del pasienter. Mange av pasientene i denne gruppen ønsker blant annet ikke innleggelse selv om de er i behov for et tilbud som er mer omfattende enn det som er mulig å få til via fastlegen.

Behandlingstilbudet gis av et team bestående av spesialsykepleiere og sosionom. Overlegene i avrusingsavdelingen som er spesialist i henholdsvis rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri har det faglige ansvaret. I første samtale gis det informasjon om tilbudet, deretter utredning over 1-4 uker før 12-ukers nedtrapping og stabilisering med ukentlig oppfølging enten ved polikliniske timer eller hjemmebesøk. Pasientene får med rekvisisjoner på blod- og urinprøver som ledd i utredningen som tas på fastlegens kontor. I de fleste tilfeller vil en konvertere det aktuelle benzodiazepinet som pasienten bruker til en ekvivalent dose oksazepam og trappe ned på det. Vi tar i samråd med pasienten ansvar for utarbeidelse av nedtrappingsplan, men ønsker at fastlegen skal fortsette å forskrive.

Det er rom for individuelle tilpasninger både når det gjelder medikamentvalg og varighet av nedtrappingen. Hvis det oppstår et behov for innleggelse underveis i nedtrappingen, vil vi på kort varsel sørge for henvisning for innleggelse i avrusingsavdelingen. I behandlingstilbudet inngår også tilbud om felles konsultasjoner med fastlege på fastlegens kontor. Etter at nedtrappingen er gjennomført, vurderer vi om det foreligger behov for videre poliklinisk oppfølging og sørger for viderehenvisning ved behov.

Kunnskapen om hvordan man best kan gjennomføre en nedtrapping er mangelfull, og i liten grad forskningsbasert. Vi ønsker derfor å benytte muligheten dette behandlingstilbudet gir til å fremskaffe mer systematisk kunnskap. I et samarbeid med ST. Olavs Hospital og NTNU, planlegger vi å gjennomføre et PhD-prosjekt hvor vi ønsker å undersøke effekten av å bruke oksytocin under benzodiazepinnedtrapping. En del av pasientene som henvises til nedtrapping, vil derfor kunne bli spurt om å delta i prosjektet.

Aktuelle pasienter søkes inn til behandling ved å sende henvisning til St. Olavs Hospital, Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin, postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim. I henvisningen bør det tydelig fremgå at pasienten ber om ambulant behandling ved Blå Kors Lade Behandlingssenter.