Fagstab

Fagstaben har ansvar for å implementere og vedlikeholde en rekke prosedyrer som skal sikre at fagutøvelsen skjer i henhold til regler og lover, som til enhver tid gjelder for Blå Kors klinikk Lade. Vi kan nevne noen viktige kvalitetssystemer: 

Prosedyrer og kvalitetssystemer

 • Internkontrollsystem

  Electronic Quality System (EQS) er et internkontrollsystem som oppfyller krav til kvalitetssikring og pasientsikkerhet. Alle ansatte må bruke systemet for å sikre at en behandling- og samhandlingsprosedyre, eller et personalreglement som følges i henhold til det som er bestemt. Systemet krever jevnlige oppdateringer, også opplæring av nyansatte som må lære seg å bruke systemet.

 • Kvalitets- og forskningsregister

  KvaRus er et kvalitets- og forskningsregister (et pasientkartleggings-system) som nylig er innført. Systemet er et nasjonalt kvalitetsregister som alle klinikere skal bruke, som er et klinisk- og datainnsamlingsverktøy for å bedre pasientbehandlingen.

 • Pasientregister

  Norsk Pasientregister krever at vi jevnlig sender inn tall på hvor mange pasienter som er i behandling, hvor lenge de er i behandling, samt enkelte data omkring pasientpopulasjonen. Hver måned må vi sende inn data til det nasjonale pasientregisteret.

 • Journalsystem

  Velferd er navnet på vårt journalsystem som alle terapeuter bruker. Systemet krever jevnlige oppdateringer, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet i samarbeid med leverandøren.

Forskning

Fagstaben har ansvaret for å igangsette og kvalitetssikre all forskningsvirksomhet som foregår ved Blå Kors klinikk Lade. Det kan være seg enkle eller lengre mastergrad- og doktorgradsprosjekter.

De fleste forskningsprosjektene krever et partnerskaps-samarbeid med andre aktører på forskningsfeltet. Vi har et etablert samarbeid med både FOU-enheten ved Kompetansesenter Rus Midt-Norge og andre aktører på feltet. 

Systemveiledning

 • Samhandlingsforum

  Samhandlingsforum er et faglig møtested for ansatte som driver utstrakt samarbeid med eksterne instanser. Dette gjelder spesielt samhandlingskonsulentene ved den enkelte avdeling, poliklinisk team, samt inntakskontoret. Det er fagstaben som drifter forumet som treffes annen hver uke.

 • Veiledning av ansatte

  Veiledning av ansatte er en del av fagstabens oppgaver og innebærer veiledning av avdelingsledere, etablering av kompetanseplaner og sørge for at avdelingene praktiserer de faglige retningslinjene som gjelder for behandlingen.

 • Treffsted for pasienter

  Brukertorg og Broen er et treffsted for alle pasienter ved Blå Kors klinikk Lade, og de mange selvhjelpsgruppene som eksisterer innen rusfeltet. To ganger i året inviterer vi til «Brukertorg» hvor organisasjoner som AA, Alanon, Power og Alarm får anledning til å promotere akkurat sin selvhjelpsgruppe.

Brukerrådet ved Blå Kors Lade Behandlingssenter driftes av Fagstaben i nært samarbeid med brukerutvalget selv. Det er brukerorganisasjonene som oppnevner sine representanter til vårt brukerråd, og fagsjefen er sekretær for rådet. 

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.