Pakkeforløp

Fra 1. januar 2019 er det innført en ordning med pakkeforløp for pasienter som trenger behandling for en avhengighetstilstand, dvs. rusmiddelavhengighet, spilleproblemer og bruk av anabole androgene steroider. Pakkeforløp skal sikre pasienter koordinerte og forutsigbare forløp i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen innenfor pakkeforløpet skal være tilpasset den enkelte pasientens behov og ønsker.

Målene for pakkeforløpene er:

  1. økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  2. sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  3. unngå unødig ventetid
  4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Slik starter pakkeforløpet

Pakkeforløpet starter allerede når en henvisning sendes til behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og varer til pasienten skrives ut av behandling. Et forløp kan omfatte flere behandlingsfaser etter hverandre med poliklinisk behandling og innleggelse i døgnavdeling.

Brukermedvirkning

Dette innebærer at pasientene har rett til å medvirke, og at helsepersonell har plikt til å involvere pasienten. Pasienten skal ses som en likeverdig partner i diskusjoner og bli hørt når det tas beslutninger som angår hans/hennes behandling. Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas.

Både henvisere og ansatte i spesialisthelsetjenesten skal gi pasienter informasjon om hvilke behandlingstilbud som finnes. Dette skal gi pasienten mulighet til å velge det tilbudet som passer best til pasientens behov og ønsker.

Forløpskoordinatorer

Alle behandlingssteder skal ha forløpskoordinatorer som kan informere pasienter, pårørende og samarbeidspartnere om pakkeforløp og behandlingstilbudene. Når pasienten har fått en behandler på behandlingstedet, skal denne behandleren koordinere behandlingsforløpet. Men pasienter kan også kontakte forløpskoordinator hvis det er noe man lurer på.

I pakkeforløpet legges det stor vekt på samarbeid med pårørende og kommunale hjelpetiltak. Pasient, pårørende og samarbeidspartnere skal inviteres på regelmessige samarbeidsmøter. Pasienten må samtykke i hvem som deltar på slike møter.

I pakkeforløp skal det foretas regelmessige evaluering av om pasienten får den riktige behandlingen. Etter pasientens samtykke kan pårørende og samarbeidspartnere delta i slik evaluering.

Avslutning av pakkeforløpet

Dette skjer etter gjensidig avtale mellom pasient, TSB og kommune/fastlege, og fordrer at det foreligger en konkret, skriftlig plan for oppfølging i kommunen. Før behandlingen avsluttes skal det være et samarbeidsmøte der behandlingen evalueres.

Mer informasjon om pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling finner du her: