Pårørende tilbud

Åpenhet om hvordan du har det og opplever situasjonen, kan gjøre det lettere for oss som helsepersonell å se hva vi kan gjøre for å hjelpe deg. Noen synes det blir for tøft å være i full jobb. For andre kan det å være i jobb eller utdanning gi krefter og overskudd.

Snakk med fastlegen din om dine/familiens behov. En åpen dialog med arbeidsgiver kan også være nyttig slik at de vet hva du/dere står i. Kanskje kan tilrettelegging på arbeidsplassen i en periode være et alternativ til sykemelding.

Det å vite at sine nærmeste blir ivaretatt, er en god tanke for personen som går i behandling.

Rettigheter

Pårørende til pasienter har egne rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen (Jfr. Lov om pasientrettigheter § 3-3). Særlige regler gjelder for barn som pårørende, og det finnes en barneansvarlig på alle avdelinger på Blå Kors Lade Behandlingssenter.

Barn og ungdom som pårørende har behov for arenaer hvor deres tanker og bekymringer blir hørt, møtt og sett (se Helsepersonelloven § 10.a).

Hvem er pårørende?

Når et familiemedlem utvikler en avhengighet påvirkes hele familien. Dette kan gi seg utslag i endrede roller, fastlåst kommunikasjon, ubehag, usikkerhet og angst.

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partner eller andre i nære relasjoner til mennesker som har et avhengighetsproblem. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende til rusavhengige.

Vi tar sikte på å kontakte nærmeste pårørende så tidlig som mulig i behandlingsprosessen, da med samtykke fra pasienten. Dette for å gi generell informasjon om behandlingsopplegget, men også for å undersøke hvordan de pårørende har det og om de har tanker om hva de kan trenge for egen del.

Dersom pasienten samtykker, kan vi også informere om det spesifikke behandlingsforløpet. Pasienten oppfordres til å holde kontakt med sine pårørende, inkludert barn, under oppholdet. Pårørende kan selv ta kontakt med oss, og med pasientens godkjenning kan vi tilby parsamtaler, familiesamtaler og samtaler med barn.

Tilbud til pårørende

Opplæring av pasient og pårørende er nedfelt i lov om spesialisthelsetjeneste, og er en av spesialisthelsetjenestens viktigste oppgaver. Informasjon om institusjon og behandling skal være en prioritert oppgave.

Blå Kors klinikk Lade tilbyr temamøter for pårørende til pasienter som er i døgnbehandling. Avdeling for alkohol- og medikamentavhengighet avholder fire infokvelder for pårørende per år. Familieavdelingen har også regelmessige samlinger for pårørende. Informasjon om datoer for disse møtene får du ved henvendelse til resepsjonen eller avdelingen.

I tillegg til informasjon og opplæring, tilbyr vi pårørende- og familiesamtaler i forbindelse med at pasienter gjennomgår behandlingsforløp i våre døgnavdelinger. Samtalene tilrettelegges ut fra situasjon og behov, alder, antall deltakere og innspill fra pasient og pårørende som skal delta.

Vi orienterer gjerne om andre gode tilbud til pårørende, og bistår gjerne med å ta kontakt om ønskelig.

Tilbud til barn, ungdom og familie

Barn og ungdom som pårørende har behov for arenaer hvor deres tanker og bekymringer blir hørt, møtt og sett.

Vi har tilbud om gruppe og enkeltsamtaler med familier og/eller barn med fokus på:

  • Anerkjennelse og bekreftelse på egne følelser og tanker
  • Bearbeide opplevelser gjennom nye perspektiver på egne opplevelser
  • Skape sammenhenger i egen historie
  • Tilbudet kan gis individuelt, i gruppe eller gjennom familiesamtaler
Mor og sønn er i samtale hos poliklinisk avdeling hos Blå Kors Lade Behandlingssenter. De er pårørende. Begge to smiler og virker tilfredse. Terapeuten har ryggen til

Alderstilpasset tilbud

Mange barn og ungdommer uttrykker at det er vanskelig å snakke om rusmiddelproblematikk i familien eller i nære relasjoner, og de holder inne de tunge tankene og følelsene. Det fører til at de ofte blir ensomme med sine bekymringer, de får belastninger i form av søvnproblemer, relasjonsvansker, angst, lavt selvbilde med mer.

Barn/ungdom med slike erfaringer trenger å møte voksne som forstår situasjonen deres, og kan hjelpe dem til å finne måter å håndtere eller bearbeide erfaringene på.

Det gis individuelt tilbud med alderstilpassede samtaler med barn/ungdom i samråd med foreldrene, og/eller familiesamtaler. Hvor mange samtaler det er behov for vurderes kontinuerlig.

Gjennom tilbudet blir det kartlagt om barnet/ungdommen skal fortsette i gruppetilbudet eller henvises videre til andre instanser.

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har eller vokser opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.