Avdeling for alkohol- og medikamentavhengighet

Avdelingen har kjønnsdelt behandling, med en mannspost og en kvinnepost som følger hvert sitt obligatoriske ukeprogram. Kvinneposten har 7 plasser og mannsposten har 9. Vi har tilbud om brukerstyrt seng for pasienter som har gjennomført en ordinær innleggelse. Første innleggelse etter henvisning kan vare fra 6 – 10 uker.

Endringsprosesser tar tid, og vi ser derfor vårt behandlingstilbud i et langsiktig perspektiv, og i sammenheng med annen oppfølging og behandling. Vi kan tilby flere innleggelser hvor vi kan være med før, under, mellom og etter innleggelser. En slik innleggelse varer fra 2-4 uker.

Døgnbehandling

Behandlingen gis i form av individualterapi, gruppeterapi, undervisning, fysisk aktivitet og miljøterapi. Vårt personell er tverrfaglig sammensatt med medisinsk, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse. 

De første ukene jobber vi for å bli bedre kjent med pasienten gjennom samtaler, oppstart i ukeprogram og gjennom bruk av standardiserte kartleggingsverktøy. Vi ber også om samtykke til samhandling med lokalt hjelpeapparat og pårørende.

Innen 4 uker drøftes individuell behandlingsplan i tverrfaglig behandlingsmøte. Pasienten involveres i utforming og drøfting, og inviteres til å delta i møtet. Vi ønsker en aktiv medvirkning hvor pasienten kommer med innspill og tilbakemeldinger underveis.

Innen 6 uker sendes pasientens utrednings- og behandlingsplan til henviser og andre aktuelle samarbeidspartnere, slik at de er oppdatert på status midtveis i behandlingsoppholdet.

Poliklinisk og ambulant behandling

Det er knyttet polikliniske og ambulant behandling til før, mellom og etter innleggelse(r), individuelt tilpasset.

Hør og se hvordan vi har det på avdelingen

Livsområder og rus

Rusproblemet virker ofte inn på helse, jobb, bolig, økonomi og familiesituasjon. På avdelingen møter vi pasientenes behov innen flere sentrale livsområder, og jobber med disse Vi vet at utviklingen av et rusmiddelproblem ofte har sammenheng med pasientenes utviklingshistorie og traumatiske livshendelser.

Involvering av pårørende

Vi erfarer at systematisk involvering av pårørende i behandlingen øker rekkevidden og effekten på lang sikt, både for den som ruser seg og for de som er berørt. En kan si at rusproblemer oppstår i, opprettholdes i og må løses i relasjoner. Pårørende inviteres til å delta i vårt opplæringstilbud som foregår både digitalt og med fysiske samlinger på Blå Kors klinikk Lade fire ganger i året.

Henvisning til døgnbehandling

Fastlege, sosialtjeneste/NAV, barneverntjenesten og helsepersonell på somatisk sykehus eller i psykisk helsevern kan henvise til døgnbehandling ved Blå Kors Klinikk Lade.
Før innleggelse i avdelingen vil en av samhandlerne på avdelingen kalle inn til en samtale for å bli litt bedre kjent, og legge til rette for at pasienten, familien og øvrig hjelpeapparat er best mulig forberedt.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om behandlingsbehov og råd om innsøking.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.