Forskning og utvikling

Bred involvering og kunnskapsbasert

Blå Kors klinikk Lade skal tilby behandling som treffer pasienter og pårørende sine behov. Derfor er det grunnleggende å invitere nettopp disse til å være med og utvikle tilbudene våre, og at vi systematisk innhenter tilbakemelding fra de som er i kontakt med oss.

Vårt utviklings- og forbedringsarbeid skal også bygge på gjeldende kunnskapsbase, herunder aktuell forskning og formidlet erfaringskunnskap, prosedyrer og behandling av avvik, demografiske framskrivinger og brukerundersøkelser.

Fra brukermedvirkning til reell brukerstyring

Vi er for tiden opptatt av å gjøre behandlingstilbudene våre enda mer fleksible, og å øke innslaget av brukerstyring. De som mottar behandling, skal oppleve at tilbudet de får svarer til behovet de formidler og at de selv kan medvirke aktivt til hva som skjer underveis og resultatet.

Vi arbeider med å videreutvikle den sekvensielle behandlingsmodellen, og å introdusere brukerstyrte senger i forløpene for pasienter som kan dra nytte av det.

I oktober 2020 startet vi opp tilbudet BRUA, hvor brukerorganisasjonen A-larm kommer til oss en kveld hver uke og er tilgjengelig for alle pasienter. Dette tilbudet skal være brukerstyrt og utvikles etter hva pasientene formidler at de ønsker, og hva de kan bidra med.

Nye metoder og verktøy

Vi er også opptatt av å utvikle metoder og verktøy, som både egne pasienter og pårørende, men også fagpersoner utenfor Blå Kors klinikk Lade kan ha nytte av. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier har laget verktøyet Funksjonssirkelen. I Avdeling for alkohol- og medikamentavhengighet har de utviklet tale/lytte-metodikk som erfares å være en god struktur for familiesamtaler.

I flere avdelinger bidrar våre dyktige fagfolk til å videreutvikle det terapeutiske tilbudet, dette innen eksempelvis:

 • traumebehandling
 • emosjonsfokusert terapi
 • veiledet trening

Vi deltar også i spennende prosjekter om utendørsterapi og musikkterapi.

Velferdsteknologi

Vi ønsker også å ta i bruk velferdsteknologi, og har installert søvnmonitoreringsverktøyet Somnyfy i avrusingsavdelingen. Vi vil utvide slik at flere avdelinger snart kan ta i bruk dette, etter at både pasienter og ansatte etter prøveperioden rapporterer stor nytteverdi og potensiale.

I tillegg er vi nysgjerrige på virtual reality (VR) som redskap for å teste ferdigheter. Kanskje kan pasienter med en kombinasjon av rus og angstlidelse øve seg på sosiale situasjoner ved hjelp av VR-briller?

Forskning ved Blå Kors klinikk Lade

Det foregår ulike forskningsaktiviteter ved flere avdelinger ved Blå Kors klinikk Lade. Disse prosjektene er ofte initiert av ansatte selv, eller er ringvirkninger av tidligere forskningsprosjekter hvor en har ønsket å følge opp tidligere funn eller problemstillinger med videre forskning.

Eksempler på forskning hos oss

 • Forløpsstudien

  FoU-avdelingen ved Korus Midt-Norge har i samarbeid med Rusklinikken St Olavs hospital i en årrekke fulgt et utvalg pasienter med ønske om å finne ut hvordan det går med pasientene etter utskriving mht. tilbakefall. Blå Kors klinikk Lade er med i studien med en kohort pasienter, og studien foretar jevnlige målinger.

 • Trening som medisin: Effekten av høyintensiv og lavintensiv trening på ruspasienter

  Sammen med FOU-enheten i KORUS Midt-Norge deltar klinikkavdelingen i en spennende studie om effekten av ulike former for trening. Det er søkt midler til et Phd-prosjekt innenfor området, som omfatter pasienter fra Blå Kors klinikk Lade. Studien igangsettes høsten 2020, eller våren 2021, og om lag 50 pasienter fra oss ventes å delta. Treningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt med Rusklinikken St Olavs, LBS og FOU-enheten.

 • Doktorgradsprosjekter ved Blå Kors klinikk Lade

  Oksytocin-studien ved avrusningsavdelingen fortsetter i samarbeid med BRACT-gruppen og NTNU. LIS-lege Tone Pløym leder et annet forskningsprosjektet hvor en søker å finne ut om virkestoffet oksytocin demper abstinenser hos pasienter som misbruker benzodiazepiner.

 • Brukerevalueringer

  Barnevernspedagog Bodil Myrvang er inne i en avslutningsfase på en etterundersøkelse som familieavdelingen har gjentatt i flere år i regi av Marit Kristiansen som har vært ansatt ved avdelingen siden oppstart i 2003. Denne gangen er åtte tidligere pasienter dybdeintervjuet, og deres intervju er blitt analysert i et tekstbehandlingsprogram. Undersøkelsen følges opp med et kvantitativt spørreskjema som lege Vivian Haugen har utarbeidet.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.