Utdanningsplan LIS

Om utdanningsvirksomheten

Blå Kors klinikk Lade (LBS) driver tverrfaglig spesialisert behandling av mennesker med avhengighetsproblem. LBS eies av Blå Kors og har en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. I driftsavtalen har LBS totalt 51 plasser og 6000 polikliniske konsultasjoner fordelt på avrusning, skjerming, klinikk, familiebehandling og poliklinikk. Virksomheten har et bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø med ca. 165 ansatte.

Om organisering av spesialiteten

Ansvar for ny spesialiststruktur (LIS2/3) for leger ved Blå Kors klinikk Lade er administrerende direktør med delegert ansvar til avdelingsledere for de ulike avdelingene. På Avrusingsavdelingen er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to spesialister og to LIS for å arbeide med ny spesialiststruktur.

LBS har samarbeid med Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og Divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs hospital for å sikre LIS-lege rotasjon slik at de får dekket nødvendig tjeneste innen TSB og psykisk helsevern i henhold til spesialistreglene.

Om avdelingene ved Blå Kors klinikk Lade

Per i dag er det totalt 6 legestillinger ved LBS. Det er to hele overlegestillinger og to LIS-stillinger i Avrusningsavdelingen. Legene i Avrusningsavdelingen har i tillegg ansvar for ROP-avdelingen. Fra 17.mars 2019 ble 1 LIS i 50% klinisk stilling og 50% PhD-stilling tilsatt, dette i samarbeid med Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital og NTNU. Klinisk farmakolog ansatt i Avrusningsavdelingen i 20% stilling.

I tillegg er det ansatt 1 overlege ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier samt 1 overlege ved Avdeling for alkohol- og medikamentavhengighet.

Vaktordning

Vaktordningen er 6-delt og LIS og overlege går i samme vaktturnus. Etter ordinær arbeidstid mottar vakthavende lege henvendelser per telefon, og har utrykningsplikt dersom tilstedeværelse vurderes nødvendig. Mellom kl 18-08 har avdelingen tilsatt medisinstudent som forvakt.

Avrusingsavdelingen

Avrusingsavdelingen har 18 sengeplasser og er godkjent som utdanningsinstitusjon for avrusning (1 år) og valgfri tjeneste i TSB (1 år). Spesialist er ansatt i 100% stilling. Avrusningsavdelingen tilbyr behandling til menn og kvinner fra 18 års alder. Behandlingen omfatter avrusning fra alle typer rusmidler, inkludert alkohol, illegale rusmidler og legeforskrevne, avhengighetsskapende medikamenter. Ofte benytter pasientene en kombinasjon av flere rusmidler.

I 2016 ble det registrert 647 innleggelser på Avrusningsavdelingen, gjennomsnittlig liggetid var 9,7 døgn. Avdelingen har tverrfaglig kompetanse med sykepleiere med spesialutdanning innen psykisk helse og rus, erfaringskonsulent, vernepleiere, barnevernspedagog, sosionom samt leger med spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri.

Avrusningsavdelingen har som mål å gi avrusning, skjerming og stabilisering til pasienter som innlegges i aktiv rus eller er påvirket av rusgivende/vanedannende medikamenter og som trenger bistand for å mestre abstinenssymptomer og helsemessige komplikasjoner knyttet til avrusningsprosessen.

Pasientene får kartlagt sin somatiske og psykiske helse ved innleggelse i Avrusningsavdelingen, og tilbys individuelle avrusningsplaner som tar hensyn til den enkelte pasients helsemessige forutsetninger og hvor en forsøker å imøtekomme pasientens erfaringsbaserte behov for behandling og oppfølging. Arbeidsdagen er organisert rundt previsitt, visitt, mottak av nye pasienter, epikriser og annen oppfølging av pasientforløp.

Som ledd i kartlegging av somatisk helse tas blodprøver (analyseres med unntak av enkelte analyser ved St. Olavs hospital) samt nødvendige somatiske undersøkelser inkludert EKG. Urinprøver til rusmiddelundersøkelse tas både som hurtigtester på avdelingen og sendes til Avd. for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital. Ved behov for nærmere vurdering av psykisk helse kan dette gjennomføres ved bruk av anerkjente kartleggings- og diagnostiske verktøy. Avdelingen bruker standardiserte observasjonsskalaer som CIWA-Ar, klinisk skala for opioidabstinens (KAOS/COWS) samt andre former for systematisk observasjon av pasientens symptomtrykk. Medikamentell støttebehandling følger prinsippene i nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende medikamenter.

Om utdanningsløpet

Blå Kors klinikk Lade utdanningstilbud planlegges å dekke 3,5 års tjeneste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), med målsetting om å kunne tilby LIS nødvendig obligatorisk tjeneste i Avrusingsavdeling, TSB døgnenhet, TSB poliklinikk (unntatt LAR) samt valgfri tjeneste i TSB. I samarbeid med Rusklinikken ved St. Olavs hospital vil LIS kunne få dekket TSB-krav til spesialisering. For LIS ved LBS kan Rusklinikken tilby tjeneste i poliklinikk med LAR.

Institusjonens behandlingstilbud dekker per april 2019 1 år avrusningstjeneste og 1 år valgfri TSB. Det forventes godkjenning for poliklinikk og TSB døgn innen utgangen av 2020.

Blå Kors klinikk Lade tilbyr avrusning, samt integrert tverrfaglig utredning og behandling av mennesker med misbruk og avhengighet til rusmidler og spill, med eller uten samtidig behandlingstrengende psykiatriske sykdommer. Pasientgrunnlaget er hovedsakelig fra Sør-Trøndelag, i tillegg til at det tas imot pasienter til innleggelse også fra Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. ROP-avdelingen og Avdeling for gravide og småbarnsfamilier har regional spesialfunksjon.

For hver enkelt LIS planlegges en rotasjon mellom avrusning og øvrig obligatorisk tjeneste. Det foreligger en rotasjonsavtale med Psykisk Helsevern. Tjeneste i PH er nødvendig for å oppfylle noen av læringsmålene for spesialiteten rus og avhengighetsmedisin. LIS oppfordres til å hospitere hos relevante samarbeidspartnere, f. eks. medisinsk avdeling, akuttmottak, smerteklinikk, Helseteam etc.. LIS med lengst ansiennitet i TSB prioriteres for rotasjon. Minimum 5 års tjeneste kreves for å bli spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

TjenesteAvdeling/HFTid
Avdeling hovedspesialitetAvrusingsavdelingen/valgfri tjeneste TSB1 år/1 år
Avdeling hovedspesialitet Klinikkavdelingen/valgfri tjeneste TSB 0,5 år/1 år
Spesialiseringstjeneste annet foretakPoliklinikk/LAR St. Olavs hospital1 år
Sidetjeneste annet foretak Psykisk helsevern, herunder minimum 0,5 år akuttjeneste1 år
ValgfrittPsykisk helsevern, annen relevant somatisk tjeneste eller allmennpraksis 0,5 år
Samlet tjenesteMinimum 5 år

Introduksjon av nye LIS

Opplæring av nyansatt LIS skjer ved at LIS deltar i daglig drift sammen med spesialist og LIS i avdelingen. Alle LIS får egen veileder og det skal utarbeides individuell utdanningsplan. Relevant faglig og praktisk informasjon er samlet skriftlig i et Informasjonshefte til nye leger utarbeidet av legegruppa ved LBS. Opplæring i journalsystem skjer fortløpende og ved skriftlig introduksjon.

Nyansatt LIS har vaktfritak minimum 14 dager etter ansettelse i 100% stilling. Oppstart i gjeldende vaktordning når man vurderes selvstendig vaktkompetent. LIS, samt nyansatt overlege, må arbeide minimum 2 uker i Avrusningsavdelingen før man regnes som vaktkompetent.

Internundervisning og kurs

Det legges til rette for at LIS skal kunne delta på obligatoriske kurs for forventet progresjon i spesialistutdanning. Dette omfatter Grunnkursrekke samt obligatoriske emnekurs. Man sikrer forsvarlig bemanning ved kurs gjennom å planlegge/flytte fravær eller avspasering hos øvrige leger, samt ved å leie inn medisinstudent som vikar.

Den legespesifikke internundervisningen i rus- og avhengighetsmedisin skal være to timer per uke. Det avholdes undervisning ukentlig i russpesifikke tema i samarbeid med Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og Divisjon psykisk helsevern St. Olavs hospital. Undervisningen avholdes på omgang på de respektive enhetene. Da en god del tema under målbeskrivelsen er sammenfallende med innholdet i undervisningen innenfor spesialistutdanningen i psykiatri, foregår enkelte av undervisningstemaene i fellesskap med den legespesifikke internundervisningen ved Divisjon psykisk helsevern St. Olavs hospital.

Simulering og ferdighetstrening

Lege og sykepleier samarbeider om førstehjelpskurs og konflikthåndteringskurs med praktisk øving, herunder flere årlige øvelser med fokus på HLR.

Ved terapiveiledning inngår trening på kommunikasjonsferdigheter.

Forskning

LBS har et tett forskningssamarbeid med Avdeling for klinisk farmakologi (AKF), St.Olav. Det er i forbindelse med en PhD gjennomført en RCT i Avrusningsavdelingen på bruk av Oxytocin i alkoholavrusning. Dette arbeidet sluttføres i 2019. LBS har i samarbeid med AKF og NTNU opprettet en legestilling som er kombinert 50% klinisk og 50% PhD. Tema er bruk av Oxytocin i benzodiazepinnedtrapping. Pasientrekruttering og datainnsamling skjer i samarbeid med poliklinikken og Avrusningsavdelingen.

PhD-kandidater foreleser om sine pågående forskningsprosjekter, og gir slik LIS kunnskap om PhD-løp og gjennomføring av forskningsprosjekter. Øvrige leger deltar i praktisk gjennomføring av PhD-prosjekter.

Det legges til rette for at LIS kan delta på Mini-elf-kurs samt at det tilrettelegges og oppfordres til at øvrige LIS påstarter et PhD-løp.

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid med pasientkontakt og samarbeid med kolleger. Det legges til rette for deltagelse på det nasjonale kurs i administrasjon- og ledelse, samt RegUt sine veilederkurs.

Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon

Veiledning og vurdering av LIS vil gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer. LIS får oppnevnt veileder av leder før oppstart. Det settes opp fast ukentlig veiledning fra første arbeidsuke.

I tillegg kommer ad hoc-veiledning etter mester – svenn prinsippet. LIS samarbeider tett med mer erfarne LIS og spesialister ved avdelingen med daglig supervisjon fra begynnelsen og gjennom flere år av utdanningen. Alle spesialister forventes å bidra i opplæringen. Det forventes at LIS konsulterer mer erfarne kollegaer ved usikkerhet, uerfarenhet og spesielt ved alvorlige, krevende og/eller sjeldne behandlingsforløp.

Etter hvert som LIS blir mer erfarne og selvstendige i arbeidet, og mot slutten av spesialiseringen, vil behovet for supervisjon avta. Det forventes likevel at man regelmessig mottar supervisjon også som erfaren LIS.

Flere av læringsaktivitetene skjer sammen med spesialister i team eller på vakt.  For å sikre tilstrekkelig supervisjon, vil det måtte settes av tid hvor LIS og supervisør gjør vurderinger sammen. Ledelsen inkluderes i planleggingen.

Spesialist og LIS deltar daglig i previsitt ved avrusningen, og ukentlig i visitt og pasientsamtaler sammen med LIS. Veiledning skjer fortløpende gjennom samarbeid om pasientforløp. Previsitt er en sentral læringsarena der videre avrusningsforløp diskuteres og klinisk beslutning fattes. Ved felles visittgang får LIS veiledning m.h.t. pasientkommunikasjon og brukermedvirkning. Spesialist i psykiatri er tilsatt i 100% stilling, og jobber klinisk på lik linje med både spesialist og LIS i rus- og avhengighetsmedisin. Spesialist i psykiatri veileder LIS ved spørsmål om behandling av psykiatrisk komorbiditet og pasientkommunikasjon.

Ukentlig er det faste møtepunkt med legegruppa der det diskuteres og gis veiledning rundt både individuelle pasientforløp og mer generelle rusmedisinske problemstillinger.

Progresjon og vurdering av arbeidet vil være tema i ukentlig veiledning hvor veileder gir tilbakemelding til LIS, samt ved halvtårsevaluering (møte med leder, veileder, evt psykoterapiveileder og LIS). Vurdering og tilbakemelding til LIS blir sentralt tema, herunder planlegging av videre løp.

Det er i tillegg satt av 1 time individuell veiledning med spesialist per uke. Halvtårsevaluering inngår i utdanningsplan.

Veiledning og faglig utvikling

  • Fordypningsdager inngår i vaktplan
  • En time per uke individuell veiledning med spesialist til fastsatte tidspunkt
  • En time fast intern fagutvikling per uke der legegruppa er ansvarlig for undervisning og valg av tema. LIS vil også få ansvar for undervisning og får dermed anledning til å fordype seg i relevante tema samt presentere dette for kolleger
  • To timer ukeundervisning felles med LIS i rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital, samt felles med LIS psykiatri der tema er relevant/sammenfallende
  • Gruppeveiledning vil følge institusjonens overordnede plan. Det organiseres regelmessig gruppeveiledning med tanke på å kunne skape læringsarena for felles kompetansemål. Under gruppeveiledning vil det også inngå individuell psykoterapiveiledning iht. spesialiseringsregler for LIS – 30 timer med psykoterapiveiledning, med dertil godkjent veileder

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

For å sikre faglig progresjon LIS og mulighet for å tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Det praktiske ansvaret er delegert til veileder.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen ved egenregistrering og godkjenning av supervisør eller veileder. Se kompetanseportal og læringsaktiviteter/vurderingsform for utdypende informasjon.

Individuell utdanningsplan

Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, herunder læringsmålplan i Kompetanseportalen som viser hva LIS skal gjennomføre av læringsmål, læringsaktiviteter og på hvilke læringsarenaer. Videre utarbeides en individuell gjennomføringsplan for å nå disse læringsmålene. Den omfatter også en oversikt over status i spesialistutdanningen; hva er gjennomført og hva gjenstår av obligatorisk tjeneste og obligatoriske kurs.  Den individuelle utdanningsplanen vil være basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter, og utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

LIS og overlege ved LBS deltar i utdanningsutvalget sammen med LIS og overlege fra Rusklinikken ved St.Olavs hospital, med totalt 8 møter pr år.

Utdanningsutvalget utarbeider offentlig utdanningsplan, planlegger interundervisning og har oversikt over de enkelte LIS sine utdanningsforløp med nødvendig rotasjon for å oppnå godkjent tjeneste. Dette arbeidet skjer i samarbeid med LIS og overlege og gir LIS god oversikt over læringsmål, gjennomføring av obligatorisk tjeneste og aktuelle tema for undervisning. Lokalt utdanningsutvalg består av to overleger og én LIS, hvor LIS er delaktig i planlegging av internundervisning og bidrar i utarbeidelse av rotasjonsplan og prioriteringsliste for LIS.

Tillitsvalgte

Legegruppa ved Blå Kors klinikk Lade velger egen tillitsvalgt, med vara. Tillitsvalgte er et bindeledd mellom legegruppa og ledelsen, og representerer legegruppa i forhandlinger om generelle arbeidsvilkår som ordinær lønn, vaktordning, vaktlønn og fordypningstid. Tillitsvalgt kan også bistå en kollega i enkeltsaker dersom dette blir nødvendig, for eksempel ved konflikter. Tillitsvalgt deltar i jobbintervju ved ansettelse av nye leger.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen, kontakt:

Mari Tvervåg Solbakken

Overlege
477 91 121