Send henvisning

Tverrfaglig spesialistert rusbehandling (TSB)

Blå Kors klinikk Lade har en driftsavtale med Helse Midt Norge om leveranse av tverrfaglig spesialistert rusbehandling (TSB). En henvisning med ønske om behandling hos oss kan sendes av fastlege, sosialtjeneste/NAV, barneverntjenesten eller fra andre enheter innen spesialisthelsetjenesten.

Henvisninger bør utarbeides i nært samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende. Har dere synspunkter på behandlingsnivå eller et ønske om behandling hos oss, så må dette framgå tydelig av henvisningen, og dette må begrunnes. Pårørende har tilsvarende tilbud, og kan henvises til oss.

Henvisningen må inneholde

 • Pasientens ønsker om behandlingsnivå og om hvor behandlingen bør finne sted. 
 • Rusmiddelbruk og annen avhengighetsproblematikk.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser som pasienten er i kontakt med. Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak.
 • Somatisk helse, levevaner og bruk av legemidler.
 • Psykisk helse og bruk av legemidler (psykofarmaka). Vurdering av overdoserisiko og selvmordsfare.
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold, arbeid og utdannelse, økonomi og nettverk.
 • Familieforhold, spesielt fokus på mindreårige barn som pårørende og mindreårige søsken.
 • Eventuell voldsrisiko.
 • Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilrettelegging, ønske om kjønnsdelt behandling med mer).
 • Eventuell migrasjonsbakgrunn.

Kontakt oss på telefon: 73 84 85 98 ved behov for veiledning eller drøfting i utarbeidelse av en henvisning.

Henvisningen sendes til utpekt vurderingsinstans

I Helse Midt-Norge RHF er adressene til vurderingsinstansene i HF-områdene: 

St. Olavs Hospital HF: Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, Postboks 3250 (Pasienter over 30 år og gravide) Torgarden, 7006 Trondheim

Helse Møre og Romsdal HF: Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Ålesund behandlingssenter, Vestmoa 27, 6018 Ålesund

Helse Nord-Trøndelag HF: Klinikk for psykisk helsevern og rus, Postboks 333 7601 Levanger

Vurderingsinstans

Vurderingsinstansen vurderer om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i TSB, på hvilket behandlingsnivå (døgn, poliklinikk, dagbehandling), når behandlingen bør starte og hvilken behandlingsinstitusjon som kan ivareta pasientens behandlingsbehov.

Resultatet av rettighetsvurderingen sendes som brev til pasienten med kopi til henviser. Her blir det også opplyst om frist for når behandlingen skal påbegynnes, og dato for behandlingsoppstart ved utpekt institusjon/klinikk.

Rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023. Du har rett til å motta helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, du har også rett til å velge hvor du skal behandles.