Alkoholavhengighet

Hva avhengighet til alkohol innebærer er et defisjonsspørsmål. For noen vil et relativt lite, men jevnt alkoholinntak medføre en liten grad av opplevd avhengighet. For andre vil en omfattende bruk av rusmidler føre til både en fysisk og psykologisk avhengighet. Dette påvirker hjernens funksjoner.

Pårørende, venner og arbeidskolleger merker ofte avhengigheten til en person lenge før personen selv innrømmer for seg selv og omgivelsene å ha utviklet en avhengighet. 

Forståelsen av rusavhengighet som ligger til grunn for behandlingen ved Blå Kors klinikk Lade, er at rusproblemer blir forstått både som avhengighets-problematikk og som en problemløsningsstrategi, og der rusen fyller en eller flere viktige funksjoner, sosialt eller psykologisk hos det enkelte individ.  

Biologi 

Biologiske faktorer spiller en viktig rolle i psykologisk utvikling. Kunnskapen om arv tyder på at noen mennesker er mer biologisk og psykologisk disponert for å utvikle avhengighet.

Det finnes trolig flere genetiske faktorer som kan øke risikoen for avhengighet gjennom påvirkning av hvordan den enkelte opplever rusen og gjennom påvirkning av personlighetsutviklingen. Vi vet også at rusmiddelinntak griper direkte inn i hjernens funksjon, og at langvarig bruk kan det medføre endringer i sentralnervesystemet.

Kognitive funksjonsforstyrrelser som følge av misbruket kan være av midlertidig eller varig art, og i tillegg kan et for høyt alkoholkonsum føre til økt sykelighet og nedsatt helsetilstand. Alkoholmisbruk framkaller også psykiske symptomer i akutt rus, under abstinensfaser eller ved langvarig bruk, og forverrer ofte andre underliggende psykiske lidelser. 

Kvinner og rusproblemer

En tredel av pasientene i rusbehandling er kvinner. Men trolig er antall kvinner med rusmiddelproblemer langt større enn det faktiske antallet som er i behandling.

Avhengighet av alkohol er den vanligste rusbrukslidelsen. Kvinner tåler ikke alkohol like godt som menn. Det har blant annet sammenheng med at kvinner i snitt har mindre kropp, og leveren som bryter ned alkohol er mindre. Ny forskning tyder på at kvinner utvikler både avhengighet og leversykdom raskere enn menn.

I Blå Kors setter vi våren 2023 fokus på kvinner og alkohol. Hvordan kan vi i større grad tilrettelegge tilbudene for kvinner og gjøre det lettere for kvinner å søke hjelp?

Noen forteller om mye skam og at skam har vært til hinder for å fortelle om problemene. Nina og Camilla bryter tabuer når de åpent forteller om sine alkoholproblemer og hvordan de opplevde det som trygt å komme i behandling:

Automatisert avhengighet 

Alkohol-avhengigheten kommer som oftest til uttrykk i form av automatiserte tanke- og handlingsmønstre, og emosjonelle reaksjonsmønstre knyttet til selve inntaket av alkohol. En slik avhengighet utvikles fordi alkoholbruken blir et middel nettopp til å håndtere sosiale eller psykologiske problemer.

Rusbehandling ved Blå Kors klinikk Lade er innrettet mot å bryte automatiserte mønstre, og er en invitasjon til å utvikle andre løsningsstrategier enn de uheldige handlingsmønstre som lett fører til et stadig større alkoholkonsum. 

Mange påvirkninger og komplekse sammenhenger 

Utvikling av alkoholavhengighet påvirkes altså både av:

  • Genetikk
  • Fysiologiske prosesser
  • Personlighet
  • Livssituasjon
  • Sosiale og kulturelle forhold

I tillegg vet vi at forbruket av alkohol også påvirkes av selve tilgjengeligheten av rusmidler, det vil si antall salgssteder, pris og geografi. Vi drikker for eksempel mer når vi er på ferie i syden, hvor tilgjengeligheten er lettere og prisen lavere.

Behandling

Hvordan disse faktorene virker enkeltvis og sammen, varierer fra person til person. Derfor må behandling av rusavhengighet være multimetodisk og helhetlig integrert, og ta høyde for variasjoner mellom individer og hos det enkelte individ over tid.

Vi inviterer pasienten til å håndtere både de fysiologiske mekanismene knyttet til rus-sug, abstinens og toleranseutvikling, samtidig som det må arbeides med bevisstgjøring rundt rusens spesifikke funksjon for den enkelte på en rekke livsområder:  

  • Alkoholbruk som angstdemping
  • Selvmedisinering av depresjon eller smerteproblematikk
  • Håndtering av sorg, skam og ensomhetsfølelse
  • Flukt fra sosiale belastninger og prestasjonskrav
  • Reaksjon på mistilpasning og isolasjon

Dette er vanlige funksjoner hvor alkoholen har fått en belastende funksjon.

Alkohol og traumer 

For pasienter som har vokst opp i et miljø med omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep og lite utviklingsstøttene samspill, er rusproblematikken sammenvevd med alvorlig personlighetsproblematikk i form av emosjonell skjevutvikling, relasjonsskader og atferdsproblematikk. Denne typen problematikk er ofte forsterket gjennom traumatiske opplevelser, relasjonsproblemer/-brudd, vold og overgrep og utstøting i voksenlivet.

Behandling av pasienter med en slik sammenveving av rusavhengighet, personlighets-problematikk og en ruspreget livsstil/identitet må ha som mål å utvikle en personlighets-struktur og personlighetsmessige ressurser som setter pasienten i stand til å skape levelige livsbetingelser for seg selv, og en forbedret relasjons-kompetanse som gjør det mulig å etablere og utvikle nære relasjoner. 

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.