Rettigheter og klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Som pasient/bruker og pårørende har du rett til å klage på helse- og omsorgstjenester. Det kan bidra til at den blir bedre og sikrere. En klage på en helse- eller omsorgstjeneste og/eller et helsepersonells handlinger og avgjørelser kan gjelde forskjellige forhold. Klagen kan behandles som

  • råd- og veiledningssak (generell henvendelse)
  • rettighetsklagesak etter pasient- og brukerrettighetsloven og/eller
  • tilsynssak etter helsetilsynsloven § 4, pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3, kommuneloven kap. 10A, spesialisthelsetjenesteloven og/eller helseforskningsloven § 46.

Hvor du kan sende klagen

Du kan velge å sende klagen til den aktuelle helseinstitusjonen for en ny vurdering av vedtak/beslutning, eller direkte til statsforvalteren. Dersom helseinstitusjonen opprettholder sitt vedtak/sin beslutning, sender de klagen videre til statsforvalteren. Helseinstitusjonen har plikt til å bistå deg med å utforme klagen om du ønsker det. Du kan også få bistand ved å henvende deg til for eksempel Pasientombudet eller Gatejuristen.

Når det svikter: be statsforvalteren vurdere det som har skjedd

Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet, eller det av andre grunner kan være grunn til å kritisere helsepersonells opptreden i forbindelse med ditt møte med helse- og omsorgstjenester, kan du be statsforvalteren i ditt fylke om å vurdere dette. Slike saker kan for eksempel gjelde faglig uforsvarlig behandling, dårlig kommunikasjon, at du har blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp m.m. Det er ingen frist for å be om en slik vurdering, men statsforvalteren vil som hovedregel ikke vurdere hendelser som ligger mer enn fem år tilbake i tid.

På bakgrunn av dine opplysninger, kan statsforvalteren starte en tilsynssak mot det helsepersonell som har behandlet deg, eller den virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (for eksempel et sykehus) hvor du har vært pasient. Statsforvalteren skal i slike saker påpeke eventuelle feil og mangler i forbindelse med behandlingen du har fått.

Kravene i lovgivningen er grunnlaget for å påpeke svikt. Helse- og omsorgstjenesten bruker slike tilbakemeldinger til å bedre kvaliteten på den helsehjelp som gis, og redusere mulighetene for svikt i fremtiden.

Dette betyr med andre ord at du som pasient, ved å fortelle din historie til statsforvalteren, kan bidra til at andre pasienter får en bedre behandling enn du fikk.

Statens helsetilsyn

De mest alvorlige sakene sender statsforvalteren til Statens helsetilsyn for vurdering av reaksjon. En reaksjon etter helsepersonelloven kan for eksempel være en advarsel, tap av rett til å forskrive visse legemidler eller tap av autorisasjon (offentlig godkjenning) som helsepersonell. Hensikten med slike reaksjoner er ivareta pasientsikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten. Andre pasienter skal ikke oppleve den samme svikten som du opplevde.

Rett til å be statsforvalteren om å vurdere om det er begått feil i forbindelse med behandlingen av deg, går fram av pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 og § 7-4a. (Kilde: Helsedirektoratet)

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.