For helsepersonell

Blå Kors Lade Behandlingssenter har en løpende driftsavtale med Helse Midt Norge om leveranse av tverrfaglig spesialistert rusbehandling. Henvisning til behandling i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) kan sendes av fastlege, sosialtjeneste/NAV, barneverntjenesten eller fra andre enheter innen spesialisthelsetjenesten.

Henvisninger bør utarbeides i nært samarbeid med pasienten og eventuelle pårørende. Pårørende har tilsvarende tilbud, og kan henvises til oss.

Dersom henviser og/eller pasient har synspunkter om behandlingsnivå eller et ønske om behandling ved Blå Kors Lade Behandlingssenter, må dette framgå tydelig av henvisningen og ønsket må begrunnes.

Henvisning sendes til utpekt vurderingsinstans

I Helse Midt-Norge RHF er adressene til vurderingsinstansene i HF-områdene: 

St. Olavs Hospital HF
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin
Postboks 3250, Torgarden7006 TrondheimFor pasienter over 30 år
St. Olavs Hospital HFPsykiatrisk ungdomsteamPostboks 3250, Torgarden7006 Trondheim For pasienter under 30 år
Helse Møre og Romsdal HFAvdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Ålesund BehandlingssenterVestmoa 276018 Ålesund 
Helse Nord-Trøndelag HFKlinikk for psykisk helsevern og rusPostboks 3337601 Levanger

Kontakt Blå Kors Lade Behandlingssenter på telefon: 73 84 85 00 ved behov for veiledning eller drøfting i utarbeidelse av en henvisning.

Vurderingsinstans

Vurderingsinstansen vurderer om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i TSB, på hvilket behandlingsnivå (døgn, poliklinikk, dagbehandling), når behandlingen bør starte og hvilken behandlingsinstitusjon som kan ivareta pasientens behandlingsbehov.

Resultatet av rettighetsvurderingen skal sendes som brev til pasienten med kopi til henviser. Her blir det også opplyst om frist for når behandlingen skal påbegynnes, og dato for behandlingsoppstart ved utpekt institusjon/klinikk.

Hvis pasienten har fått et tilbud om behandlingsstart ved en annen behandlingsinstitusjon enn Blå Kors Lade Behandlingssenter, kan pasienten benytte seg av retten til fritt behandlingsvalg og velge Blå Kors Lade Behandlingssenter som sitt behandlingssted.