Økt kunnskap om behandlingsresultat

Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingssenter er med i en pågående multisenter-studie hvor 5 klinikker i Midt-Norge deltar.

Forskningsprosjektet, som ledes av Helle Wessel Andersson ved Korus Midt-Norge, er støttet av NTNU/St.Olavs og Helse Møre og Romsdal. Det overordnede målet med studien er økt kunnskap om utfall av rusbehandling og faktorer som har betydning for behandlingsresultat.

Undersøkelsen har et særlig fokus på sammenhengen mellom faktorer knyttet til behandlingsprosess og behandlingsutfall. Undersøkelsen har følgende delmål:

  • Identifisere risikofaktorer for behandlingsavbrudd.
  • Identifisere risikofaktorer for tilbakefall.
  • Studere sammenhengen mellom pasientopplevd behandlingskvalitet og behandlingsutfall

Unik studie

Pasientene som deltar svarer på spørreskjema ved behandlingsoppstart, like før utskrivelse, 3 måneder etter utskrivelse og 1 år etter utskrivelse.

Studien er unik, både fordi den følger et betydelig antall pasienter over tid, men også fordi den fokuserer på forhold ved behandlingstilbudene – og ikke bare forhold ved pasientene, som virker inn på resultatet av vår felles innsats.