Utprøving av Oksytocin nesespray på avrusingsavdelingen

Artikkel om utprøving av oksytocin nesespray på avrusingsavdelingen, Blå Kors Lade Behandlingssenter, publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Som en del av doktorgradsprosjektet som Dr. Katrine Melby driver på avrusingsavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingssenter har hun fått publisert en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Her presenteres noen av resultatene fra utprøvingen av behandling med oksytocin nesespray som ledd i abstinensbehandlingen av alkoholavhengige. Oksytocin er et medikament som er kjent for å ha en angstdempende effekt. I en tidligere pilotstudie har man sett at dette stoffet kan redusere abstinenssymptomene ved alkoholavrusing.

Målet med prosjektet

Målet har vært å undersøke om nesesprayen gjør at pasientene opplever mindre abstinenssymptomer, og dermed kan redusere bruken av benzodiazepiner under avrusning og abstinensbehandling.

Til sammen har 40 pasienter har deltatt i studien. De ble tilfeldig fordelt på to grupper; en gruppe som fikk oksytocin nesespray og en gruppe som fikk placebo nesespray. Første del av studien ble gjennomført av forskningssykepleiere og øvrig personale ved Avrusingsavdelingen, og varte i 3 dager.

Funn skiller seg ut

I denne studien fant man ikke noen signifikante forskjeller i bruk av benzodiazepiner eller opplevde abstinenssymptomer mellom de pasientene som fikk oksytocin og kontrollgruppen. Funnene i denne studien skiller seg derfor fra den tidligere pilotundersøkelsen.

Det er forsket lite på oksytocin i bruk i behandling ved ruslidelser, og det er fremdeles behov for videre forskning for å avklare hvilken effekt oksytocin kan ha for pasienter med alkoholavhengighet, og andre typer ruslidelser.